Verklaring gegevensbeschermingLinde Gas Therapeutics Benelux B.V.
De Keten 7
5651 GJ Eindhoven
Nederland

Met de volgende verklaring gegevensbescherming willen we u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door Linde Gas Therapeutics Benelux B.V. en Linde Homecare Benelux B.V., De Keten 7, 5651 GJ Eindhoven, Nederland (hierna “Linde”).

Van tijd tot tijd moeten we dit privacybeleid als geheel of op specifieke onderdelen aanpassen aan nieuwe wettelijke eisen of afstemmen op de invoering van nieuwe diensten. De meest recente versie van onze verklaring gegevensbescherming vindt u op: http://www.linde-healthcare.nl/nl/footer/dataprotection.html

1. Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de wet op de gegevensbescherming is Linde. Linde is een onderneming van de The Linde Group. The Linde Group is als een van de grootste industriële gasbedrijven ter wereld met ruim 58.000 medewerkers actief in meer dan 100 landen.

Voor al uw vragen over gegevensbescherming bij Linde kunt u per e-mail of post terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van The Linde Group en Linde (EU Group Data Protection Officer; “EU GDPO”). Met deze EU GDPO kunt u contact opnemen op het volgende adres:

Linde AG
Data Protection Officer
Klosterhofstraße 1
80331 Munich, Germany
E-mail: dataprotection@linde.com

2. Uw recht op gegevensbescherming

In verband met de verwerking van persoonsgegevens door Linde, hebben alle betrokkenen op grond van artikel 15 tot 21 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – binnen de wettelijke grenzen van de lidstaten – de volgende rechten:

– Het recht op informatie;
– Het recht op correctie;
– Het recht op verwijdering;
– Het recht op beperking van de bewerking;
– Het recht op overdraagbaarheid van gegevens;
– Het recht van bezwaar.

Verder hebt u het recht om uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in de toekomst op elk gewenst moment in te trekken. De intrekking heeft geen effect op het verleden; het heeft geen invloed op de effectiviteit van de gegevensverwerking tot het moment van intrekking. Als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens door Linde niet in overeenstemming is met de regels voor gegevensbescherming of als u niet tevreden bent over de informatie die wij hebben verstrekt, hebt u het recht om bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen (zie artikel 77 van de AVG).

3. Overdracht aan derde landen of internationale organisaties

We letten erop uw gegevens niet over te dragen aan ontvangers in landen die onvoldoende gegevensbescherming bieden (derde landen). In sommige gevallen is dit echter niet volledig uit te sluiten. Waar dit het geval is, neemt Linde passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de ontvanger de gegevens altijd afdoende beschermt.

4. Opslag- en bewaartermijnen

We verwerken persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen te vervullen. Zodra de betreffende gegevens hier niet langer voor nodig zijn, worden ze over het algemeen verwijderd.

Om aan bepaalde wettelijke eisen te voldoen, moeten we sommige gegevens ook na beëindiging van de contractuele relatie te bewaren. Denk hierbij aan commerciële en belastingdocumenten, bewijsmateriaal en opslagverplichtingen. In deze gevallen zijn we over het algemeen verplicht gegevens drie tot tien jaar te bewaren. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij juridische geschillen, bedraagt de bewaartermijn 30 jaar.


The Linde Group biedt klanten uit de industriële, retail, handels-, wetenschappelijke, onderzoeks- en publieke sector een uitgebreide product- en dienstenportolio. Onze klanten, leveranciers en partners zijn net zo veelzijdig als wij. Om onze complexe internationale transacties uit te kunnen voeren, moeten we persoonsgegevens verwerken.

1. Soort en herkomst van persoonsgegevens die Linde verwerkt

We verwerken persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is om onze contractuele en wettelijke verplichtingen te vervullen in verband met de zakelijke relatie met onze klanten, leveranciers en partners. “Verwerken” betekent dat we persoonsgegevens verzamelen, opslaan, verwijderen of overdragen om maar enkele voorbeelden te noemen.

Wij verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens:

– Stam- en contactgegevens van klanten en leveranciers, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, functie, afdeling van onze contactpersonen, etc.;
– Gegevens die we nodig hebben voor het verwerken van facturen en betalingen, zoals bankgegevens, fiscaal nummer, informatie over debiteurenbeheer, etc., voor zover dit de gegevens van een natuurlijke persoon betreft;
– Informatie over leveranciers- en klantrelatiemanagement, zoals de bestelgeschiedenis, voor zover dit de gegevens van een natuurlijke persoon betreft;
– Bijzondere categorieën van persoonsgegevens met betrekking tot klanten van onze zorgactiviteiten, zoals diagnose- en therapie-informatie die nodig is voor de behandeling.

We ontvangen regelmatig persoonsgegevens die we in het kader van onze zakelijke relatie met onze klanten verwerken. Soms ontvangen we echter ook persoonsgegevens van ondernemingen die zijn aangesloten bij The Linde Group, zoals contactgegevens van leveranciers binnen het leveranciersrelatiemanagement van The Linde Group.

In sommige gevallen verwerken we ook persoonsgegevens die we op een andere wijze hebben ontvangen, overeenkomstig de toepasselijke wetten op het gebied van gegevensbescherming. Dit komt regelmatig voor bij:

– Algemeen toegankelijke bronnen, zoals handels- en bedrijvenregisters, vakbeurzen, tentoonstellingen, internet, kranten, handelsgidsen, etc.
– Derden die niet zijn aangesloten bij The Linde Group, zoals branche- en bedrijfsverenigingen, kredietinstellingen, verzekeringsmaatschappijen, etc.

2. Verwerkingsdoeleinden van Linde en rechtsgrond

We verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de toegestane doeleinden en overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de AGV en de betreffende nationale wetten voor gegevensbescherming.

2.1 We verwerken gegevens om onze contractuele verplichtingen te vervullen

We verwerken persoonsgegevens om onze contractuele verplichtingen tegenover onze klanten en leveranciers te vervullen of om zogeheten precontractuele maatregelen te nemen. Deze vinden plaats op uitdrukkelijk verzoek. In deze gevallen wordt het doel van de gegevensverwerking bepaald door het contract dat we hebben afgesloten met onze klanten of leveranciers, en de diensten die op grond van dit contract worden geleverd. Hieronder valt ook de verwerking van persoonsgegevens bij het versturen van catalogi, informatie over onze diensten of het opstellen van specifieke aanbiedingen.

2.2 We verwerken gegevens om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen

We verwerken persoonsgegevens ook voor zover dit nodig is om de gerechtvaardigde belangen van Linde of ondernemingen uit The Linde Group, maar ook van onze klanten, te beschermen (en, waar van toepassing, andere derden). Wanneer dit het geval is, verwerken we persoonsgegevens pas na een zorgvuldige afweging van uw belangen.

Denk hierbij aan:

– De levering van producten van Linde en het verlenen van diensten;
– Klantenservice en de afhandeling van klachten;
– Direct mail, als u geen bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden;
– Het bewaken van openbaar toegankelijke ruimtes in onze vestigingen met optisch-elektronische apparatuur (videobewaking);
– De overdracht van persoonsgegevens binnen The Linde Group voor interne administratieve doeleinden.

2.3 We verwerken gegevens met uw toestemming

We verwerken uw persoonsgegevens ook als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Tot het moment van intrekking blijft de verwerking van gegevens echter toegestaan.

2.4 We verwerken gegevens om onze wettelijke verplichtingen te vervullen

Bepaalde gegevens moeten we verwerken om onze wettelijke verplichtingen te vervullen. Deze verplichtingen kunnen voortvloeien uit bepalingen van nationaal handels-, belasting- en maatschappelijk recht, maar ook uit Europese wetgeving, bijvoorbeeld in verband met regels om de financiering van terrorisme tegen te gaan. Meer in het bijzonder kan dit ook leiden tot verplichtingen voor Linde om gegevens op te slaan, te melden en te verzamelen voor algemene controledoeleinden van de betreffende autoriteiten.

2.5 Informatie over een ander doeleinde

Wanneer we uw persoonsgegevens om een andere reden verwerken dan de oorspronkelijke, dan zullen we u over dit nieuwe doeleinde informeren voor zover dit wettelijk is toegestaan.

3. Ontvangers van uw gegevens

Persoonsgegevens worden alleen beschikbaar gesteld aan andere ondernemingen van The Linde Group als dit noodzakelijk is om onze wettelijke en contractuele rechten beschermen en onze verplichtingen na te komen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor de afstemming van onze contractuele diensten. Denk daarbij aan diensten op het gebied van gecentraliseerd leveranciers- en klantmanagement, gecentraliseerde IT-services en een intern, gezamenlijk centrum voor financiële en administratieve diensten.

We werken met externe dienstverleners samen om bepaalde contractuele verplichtingen te vervullen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in verband met specifieke diensten voor leveranciers- en klantmanagement, de hosting van IT-infrastructuur, een extern centrum voor financiële en administratieve diensten, de verwerking van betalingen (creditcard, automatische incasso, kopen op rekening), logistiek en levering, reclameactiviteiten of de afhandeling van online bestellingen. Wanneer we externe dienstverleners inschakelen, vindt dit altijd plaats binnen de wettelijke grenzen en conform de regelgeving voor gegevensbescherming.

Persoonsgegevens dragen we alleen over aan andere ontvangers buiten de The Linde Group als we daar wettelijk toe verplicht zijn. In alle andere gevallen dragen we uw persoonsgegevens alleen over aan derden indien u ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

In het kader van de voortdurende ontwikkeling van onze onderneming, kunnen we dochtermaatschappijen of bedrijfsonderdelen afstoten of ons bedrijf of onderdelen daarvan samenvoegen met een andere onderneming. Bij deze transacties wordt klantinformatie met betrekking tot verkochte of afgestoten dochtermaatschappijen of bedrijfsonderdelen vaak overgedragen aan de koper of het bedrijf dat door de fusie ontstaat. Uw persoonsgegevens blijven in dat geval onder de bepalingen van dit privacybeleid vallen. Mocht The Linde Group in zijn geheel of voor een belangrijk deel worden verkocht, dan worden uw persoonsgegevens ook overgedragen aan de koper.

4. Verplichting om gegevens aan te leveren

Om onze diensten aan onze klanten te kunnen verlenen, moeten we bepaalde persoonsgegevens verwerken of zijn we daartoe wettelijk verplicht. We verzamelen de betreffende gegevens van u na het afsluiten van het contract (bijv. adres, zakelijke contactgegevens en functie). Zonder deze gegevens kunnen we geen contracten afsluiten met onze klanten.

5. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen voor procedures die voor u juridische of soortgelijke ingrijpende gevolgen hebben. Er worden geen beslissingen genomen zonder beoordeling door mensen.

Profilering in de zin van artikel 4, lid 4, van de AGV vindt binnen de The Linde Group niet plaats. Een uitzondering hierop vormen specifieke toepassingen in de thuiszorgactiviteiten om bij patiënten met een verhoogd risico een verdere verslechtering van hun gezondheidstoestand vast te stellen die mogelijk ingrijpen of opname in een ziekenhuis vereist.

De bedrijven van The Linde Group hebben websites om u informatie te verstrekken over de ondernemingen binnen The Linde Group en hun producten en diensten.

1. Soort en herkomst van persoonsgegevens die Linde verwerkt
Wanneer u een bezoek brengt aan een van de websites van The Linde Group verzamelen we bepaalde persoonsgegevens van u. De persoonsgegevens die in dit verband worden verwerkt zijn uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres.

De persoonsgegevens die we voor het functioneren van onze websites gebruiken, verstrekt u doorgaans zelf bij het gebruik van de onze website.

In sommige gevallen kunnen persoonsgegevens echter ook worden verwerkt door derden die geen deel uitmaken van The Linde Group, zoals internetproviders, marketingbureaus of software plug-ins. De volgende gegevens (met name gegevens uit het logbestand en van de apparatuur) worden door Linde automatisch verwerkt:

– De naam van uw internetprovider
– Uw IP-adres
– Uw type browser en uw besturingssysteem
– Datum, duur en tijdstip van uw bezoek
– Bezochte websites
– Opgevraagde gegevens en gedownloade bestanden
– Uw land
– Uw referrer URL
– Uw zoekterm als een zoekmachine u naar onze website heeft verwezen.

2. Verwerkingsdoeleinden van Linde en rechtsgrond

We verwerken persoonsgegevens alleen voor zover dit in elk geval noodzakelijk is.

2.1 We verwerken gegevens om onze contractuele verplichtingen te vervullen

We verwerken persoonsgegevens om onze contractuele verplichtingen tegenover onze klanten te vervullen of om zogeheten precontractuele maatregelen te nemen. Deze vinden plaats op uitdrukkelijk verzoek. Dit kan het geval zijn wanneer u zich aanmeldt voor bepaalde diensten, voor online bestellingen of ons leveranciersportaal.

2.2 We verwerken gegevens om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen

We verwerken persoonsgegevens ook voor zover dit nodig is om de gerechtvaardigde belangen van Linde of ondernemingen uit The Linde Group, maar ook van onze klanten, te beschermen (en, waar van toepassing, andere derden). Wanneer dit het geval is, verwerken we persoonsgegevens pas na een zorgvuldige afweging van uw belangen.

Denk hierbij aan:

– Maatregelen voor het analyseren van gepseudonimiseerd gebruikersgedrag om onze websites te verbeteren,
– Maatregelen om functies van onze websites aan te kunnen bieden, zoals het beheer van gebruikersaccounts of winkelwagentjes.

2.3 We verwerken gegevens met uw toestemming

We verwerken uw persoonsgegevens ook als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Tot het moment van intrekking blijft de verwerking van gegevens echter toegestaan. Denk hierbij aan:

– Aanmelden voor onze nieuwsbrief,
– Acties,
– Contactinformatie.

3. Ontvangers van uw gegevens

3.1 Bedrijven van The Linde Group en serviceproviders

Linde deelt persoonsgegevens zoals hierboven aangegeven (zie paragraaf II. 3).

3.2 Social media providers

Op sommige websites integreert Linde bepaalde aanvullende content en publicaties (blogs, posts, nieuws, video's, interviews, etc.) met wat er al op andere social media of sociale netwerken is verschenen (zoals Facebook, LinkedIn of Twitter). Zolang u niet op deze content klikt, worden er geen persoonsgegevens doorgegeven aan de betreffende social media provider.

Door te klikken op content in de Social Media Wall wordt uw IP-adres overgedragen aan de betreffende social media provider en daar overeenkomstig dit privacybeleid opgeslagen, verwerkt en gebruikt. Een informatiebanner in de Social Media Wall geeft aan dat u door het klikken op specifieke content akkoord gaat met deze overdracht van persoonsgegevens.

Nadere informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door social media providers vindt u hier:

Facebook privacy policy https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
LinkedIn privacy policy https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Twitter privacy policy https://twitter.com/en/privacy

4. Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie over de aard en het doel van door ons gebruikte cookies vindt u in ons cookiebeleid. Dit beleid is beschikbaar op:
Cookie Policy. https://www.the-linde-group.com/en/footer/cookie_policy.html

5. Links

Onze websites bevatten links naar andere websites. Op deze websites zijn aparte verklaringen over gegevensbescherming van de betreffende beheerder van toepassing.


Informatie over uw recht van bezwaar

1. Bezwaar in specifieke individuele situaties

U hebt op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking van uw gegevens om redenen de voortvloeien uit uw specifieke situatie. Dit recht geldt voor gegevensverwerking in het algemeen belang en voor gegevensverwerking om bepaalde gerechtvaardigde belangen te beschermen. Dit recht is ook van toepassing op profilering, voor zover dit gebaseerd is op deze twee bepalingen.

In geval van tegenstrijdigheid zullen we de verwerking van uw persoonsgegevens beëindigen. Dit geldt echter niet als we ter bescherming van de verwerking dwingende redenen kunnen aanvoeren, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

2. Bezwaar tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden

In individuele gevallen verwerken we uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Dit is bijvoorbeeld het geval als we u informatie toesturen over speciale aanbiedingen of kortingsacties.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden. Dit recht is ook van toepassing op profilering, voor zover dit gekoppeld is aan direct marketing.

Als u bezwaar maakt, zullen we uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Voor uw bezwaar hoeft u geen specifiek formulier in te vullen. Uw bezwaar kunt ons per e-mail toesturen naar: res.dataprotection@linde.com

München, mei 2018